За нас Услуги Обекти Eкологично чистото гориво! Балансови сравнения и икономия при преминаване на природен газ в индустрията! Контакти <-ГЛАВНОТО МЕНЮ
"MetaModul Trade" МЕТАМОДУЛ - Доставка на природен газ
Коректна, точна и евтина доставка на компресиран природен газ от "МетаМодул Тейд"!
Доставки Галерия Новини МЕТАН станции в България

Професионален профил на екипа


Професионалният профил на екипа на проекта е формиран от специфични дейности по изграждането, експлоатирането и поддържането на собствени центрове и газ станции за компресиране и последващо стационарно и мобилно (виртуално) газоснабдяване с компресиран природен газ (КПГ) на промишлени, обществени и битови обекти (вкл. зареждане на автомобили).


"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООД притежава значителен научен, технически и организационен опит (придобит и апробиран чрез няколко годишна сериозна практика) и "ноу-хау" по затваряне на пълния цикъл на виртуалното газоснабдяване – от обосновката на необходимостта и идеята, през изграждането на базата и въвеждането в действие на оборудването (с абсолютно всички действия по разрешаване, сертифициране и пуск на отделните подсистеми), до пълната поддръжка, експлоатация и ремонт.


"МЕТАМОДУЛ ТРЕЙД" ЕООД предлага и комплексни практически схеми и тяхното изпълнение за преустройство на горивните бази в промишлени и отоплителни обекти от течни или твърди горива на природен газ, което позволява да се обслужва широка гама клиенти в най-отдалечени от постоянния газопровод точки.

Ползи за клиентите


– ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ:: значително по-ниски финансови разходи за енергия – до 40 на сто в сравнение с разходите за традиционните енергоносители: мазут, дизел, пропан-бутан и др.;


– ЕКОЛОГИЧЕН ЕФЕКТ: с използването на КПГ вместо твърди горива (дърва, въглища), течни горива - мазут (корабно гориво) или дизел се постига силно намаляване на вредните емисии във въздуха;


– СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ: Виртуалното (мобилното) газоснабдяване позволява да се обхванат значително по-голям брой потребители, в т.ч. и битови, които да могат да реализират икономии от разходи за различните видове енергия, използвана за производство и отопление;


– СУМАРЕН ЕФЕКТ: С преимущественото ползване на КПГ, като алтернативен енергиен източник, се постига и значително намаляване на потреблението на скъпата електрическа енергия.
© Copyright